POPESCU CORNEL

Professor Assistant, Ph.D

cpop@cs.pub.ro; cpop@csit-sun.pub.ro

 

 

1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

 

Data şi locul naăterii: 28 septembrie 1961, Bucureşti

 

Studii:

        1976 – 1980         Liceul de matematică-fizică “Mihai Viteazul” din Slobozia, jud. Ialomiţa

1981 – 1986,       Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Media de absolvire: 9.60, Nota la proiectul de diploma: 10

 

Limbi străine cunoscute:

        Engleza                bine

        Franceza              bine

 

Specializări şi titluri ştiinţifice:

 

        1986       Inginer în automatizări şi calculatoare

        2003       Doctor inginer în Ştiinţa calculatoarelor

 

2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ

 

1986 – 1991         Inginer, Întreprinderea de montaj şi service pentru automatizări şi telecomunicaţii,

IMSAT din Bucureşti

1991                       Profesor de depanare calculatoare, Şcoala postliceală UCECOM din Bucureşti

1991 – 1995         Asistent inginer , Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti

                                        Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Calculatoare

1995 – 2003         Sef lucrări inginer , Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti

                                        Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Calculatoare

2003 – prezent     Conferenţiar doctor inginer , Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti

                                        Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de Calculatoare

 

3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

 

Activitatea didactică:

-          Titular de curs la disciplina Sisteme cu microprocesoare” la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Secţia Calculatoare, Anul IV C2, Direcţia de aprofundare Sisteme cu microprocesoare”.

-          Titular de curs la disciplina “Computer Systems Structures” la Departamentul de Ştiinţe Inginereşti, Anul IV Engleză.

-          Titular de cursuri la disciplinele “Arhitectura calculatoarelor” şi Informatică economică la Colegiul Universitar Tehnic nr. 2,  Anul  II  şi III Tehnica de calcul.

-          Conducere seminarii, lucrări de laborator, proiecte de semestru la disciplinele “Calculatoare  numerice”, “Arhitectura calculatoarelor”, “Sisteme cu microprocesoare”, “Informatică economică şi Computer Systems Structures.

-          Secretar de comisie de diplomă la direcţia de aprofundare “Arhitecturi de sisteme de calcul” din anul 1992 si până în 2003 şi membru al comisiei din anul 1992 şi până în prezent.

-          Conducător de proiecte de diplomă în specialitatea “Arhitectura sistemelor de calcul” din 1995 şi până în prezent (peste 50 de proiecte).

-          Activitate de realizare orarii din anul 1994 şi până în prezent precum şi coordonarea ca responsabil pe facultate a comisiei de redactare semestrială a orariilor din anul 2002 şi până în prezent..

-          Membru în comisiile concursurilor studenţeşti de calculatoare faza locală în anii 1993, 1994 şi 1995, faza naţională de la Bucureşti în anul 1993 şi internaţională de la Suceava în anii 1994 şi 1996.

-          Antrenor al echipei facultăţii pentru concursul internaţional studenţesc anual Hard&Soft de la Facultatea de Inginerie Electrică din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava din anul 1994 si până în 2000.

-          Membru în comisia de admitere la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din anul 1996 până în prezent.

 

Activitatea tehnică:

-          Pregătirea tehnologică şi de montaj pentru proiecte de automatizare pentru CICH Slobozia.

-          Realizarea de proiecte tehnologice de montaj şi service aparatură electrică şi de automatizare pentru CNE Cernavodă; dezvoltarea de proiecte de probe şi verificări instalaţii electrice şi de automatizare pentru CNE Cernavodă; proiectarea de instrucţiuni tehnice de montaj pentru aparatură electrică şi de automatizare pentru CNE Cernavodă; realizarea de proiecte de montaj trasee de ţevi de impuls, ţevi de aer instrumental şi cabluri electrice pentru CNE Cernavodă.

-          Colaborarea pentru editare Buletin de informare IMSAT Bucureşti.

-          Asistenţă tehnică şi de specialitate pentru montaj şi service instalaţii electrice şi de automatizare pentru CNE Cernavodă.

-          Realizarea de proiecte de instalaţii de protecţie la efracţie, detectarea incendiilor şi interfonie pentru întreprinderi.

-          Organizarea de laborator de depanare a calculatoarelor în cadrul Şcolii postliceale UCECOM din Bucureşti.

-          Organizarea de laboratoare didactice pentru instruirea studenţilor la disciplinele “Calculatoare numerice”, “Arhitectura calculatoarelor”, “Sisteme cu microprocesoare”, Informatică economică în cadrul Catedrei de Calculatoare.

-          Andrew S. Tanenbaum, „Organizarea structurată a calculatoarelor”, Editura Computer Press AGORA, ISBN: 973-97706-4-9, 1999: – cotraducător

 

Activitatea ştiinţifică:                        

-          Conducere proiecte de cercetare ştiinţifică studenţească (peste 30 de proiecte)

-          Conducere proiecte de diploma (peste 50 de proiecte)

-          Membru în colectivele de cercetare ştiinţifică ale catedrei de Calculatoare

-          Membru în comisiile de evaluare a rezultatelor la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti din anul 1992 până în prezent

        Domenii de interes ştiinţific:

-          Arhitecturi şi algoritmi paraleli pentru sisteme cu microprocesoare

-          Standarde de magistrale, interfeţe şi protocoale de comunicaţii

-          Evaluarea performanţelor sistemelor cu microprocesoare

-          Sisteme si aplicatii incorporate pentru achiziţia, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de date, semnale şi imagini; dezvoltări de plăci şi programe de aplicaţii

-          Proiectarea de arhitecturi utilizând limbaje de nivel înalt de dezvoltare şi structuri reconfigurabile

-          Aplicaţii Web cu baze de date

 

4. ACTIVITATEA DE ELEBORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI

        A elaborat, în calitate de autor sau coautor, un număr de  lucrări, după cum urmează:

-          O teză de doctorat, apreciată pentru noutatea şi complexitatea sa;

-          Un număr de 34 de articole, dintre care 8 articole publicate în reviste de specialitate din ţară, 16 articole publicate în cadrul volumelor unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară, 2 articole publicate în cadrul volumelor unor manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate şi 9 articole publicate în cadrul volumelor unor manifestări ştiinţifice naţionale;

-          3 cărţi publicate în edituri centrale cu ISBN;

-          2 îndrumare de laborator publicate în litografia UPB şi un îndrumar de laborator nou publicat la editură centrală cu ISBN;

-          11 contracte de cercetare-proiectare, din care 2 a fost responsabil; 3 rapoarte de cercetare ca unic autor.

 

5. ALTE DATE

-          Menţiune în anul 1985 (cu lucrarea Gh. Mănoiu, C. Popescu, “Coprocesor cu Z80 pentru sisteme cu microprocesor Motorola 6502”) şi premiul I în 1986 (cu lucrarea C. Popescu, Gh. Mănoiu, “Circuit de emulare (“ICE card“) pentru un sistem cu microprocesor Motorola 6502”)la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

-          Realizarea în anul 1986 a proiectului de diplomă “Adaptor de interfaţă cu display grafic pentru un sistem cu microprocesor 6502 compatibil Apple IIe”.

-          Participări la faza naţională a concursului studenţesc de calculatoare în anii 1985 şi 1986.

-          Participarea la Conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate la Bucureşti, Suceava, Bacău, Oradea, Cluj, Istanbul.

-          Participarea cu echipa de studenţi a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, din U.P.B., la concursul internaţional Hard&Soft de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, între anii 1995 şi 2000, cu care s-au obţinut 3 premii întâi, un premiu doi, un premiu trei şi o menţiune.

-          Membru SRAIT, ACM.

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE

 

A. TEZA DE DOCTORAT

        A1   C. Popescu, Structuri performante larg integrate pentru prelucrarea paralelă a datelor; arhitecturi VLIW de procesare paralelă, Teză de doctorat, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 7 februarie 2003, 216 pagini plus anexe.

 

B. ARTICOLE (Ba, Bb, Bc)

(Ba) lucrări publicate în reviste de specialitate:

        B1   C. Popescu, “Increasing the Performance of Superscalar Processor Systems by Using Efficient Cache Memory Systems”, Science Bulletin of “Politehnica” University, series C, Vol.57-58, Nr.1-4, Bucharest, 1997, pp. 213-223.

        B2   C. Popescu, “VLIW Processors – A New Technology”, Science Bulletin of “Politehnica” University, series C: Electrical Engineering, Vol.59, Nr.1-4, Bucharest, 1997, pp. 227-232.

        B3   C. Popescu, F. Iacob, C. Morărescu, “VLIW Processors – Program Execution, Simulation and Performance Evaluation”, Science Bulletin of “Politehnica” University, series C: Electrical Engineering, Vol.61, Nr.3-4, Bucharest, 1999, pp. 247-260.

        B4   F. Iacob, C. Morărescu, C. Popescu, “DSP development system for real time signal processing”, Science Bulletin of “Politehnica” University, series C: Electrical Engineering, Vol.61, Nr.3-4, Bucharest, 1999, pp. 261-268.

        B5   C. Morărescu, F. Iacob, C. Popescu, “Trends in card technology”, Science Bulletin of “Politehnica” University, series C: Electrical Engineering, Vol.62, Nr.2, Bucharest, 2000, pp. 61-68.

        B6   Cornel Popescu, Decebal Popescu, Nirvana Popescu, “Design, Simulation and Performance Evaluation of a VLIW Processor”, The Annals of the "Stefan cel Mare" University, Electrical Section, ISSN 1222-4316 – No. 13, Suceava, Romania, 2000.

        B7   C. Popescu, E. Posdarascu, D. Popescu, "Using Xilinx FPGA circuits to implement a logical design", U.P.B.Science Bulletin, Series C, Vol.63, No.3, 2001, pag.27-34.

        B8   C. Popescu, E. Posdarascu, Nirvana Popescu, "Functional description of a logical design using a hardware description language", U.P.B. Science Bulletin, Series C, Vol.63, No.4, 2001, pag.45-55.

(Bb) lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane) internaţionale:

        B9   C. Popescu, “Performance Evaluation for the Superscalar Processor Systems”, Development and Application Systems International Conference, Suceava, RO, May, 1996, pp. 143-152.

        B10 C. Popescu, “VLIW Processor Architectures”, Development and Application Systems (D&AS) International Conference, Suceava, RO, May, 1996, pp. 153-160.

        B11 F. Iacob, I. Fătu, C. Popescu, C. Morărescu, “Image Processing with XIE”, CSCS11 – 11th International Conference on Control System and Computer Science, Preprint Volume II, University POLITEHNICA of Bucharest, 28-30 May, 1997, Bucharest, Romania, pp.246-249.

        B12 C. Popescu, F. Iacob, C. Morărescu, C. Ştefănescu, “Compilation Techniques for VLIW Architectures”, D&AS International Conference, Suceava, RO, May, 1998, pp.83-88.

        B13 C. Popescu, F. Iacob, C. Morărescu, A. Boicea, “VLIW Processors - Architecture and Operating”, Automation &Quality Control International Conference, Vol.Q2, Cluj-Napoca, RO, May,  1998,  pp.Q191-196.

        B14 A. Boicea, C. Morărescu, and C. Popescu, „Algorithm for Automatic Synthesis of Control Schemes, Automation &Quality Control International Conference, Vol.A2, Cluj-Napoca, May, 1998, pp.A197-203.

        B15 C. Morărescu, A. Boicea, and C. Popescu, „Trends in Database Access Techniques”, Automation &Quality Control International Conference, Vol.A2, Cluj-Napoca, 1998, pp.A140-147.

        B16 C. Popescu, F. Iacob, C. Morărescu, C. Ştefănescu, A. Boicea, “VLIW Compilations Techniques in an Architectural Environment of Superscalar Processing”, Proceedings of the 5th International Conference on Development and Application Systems, 18-20 May, 2000 Suceava, Romania, pp.313-322.

        B17 C. Morărescu, F. Iacob, C. Popescu, C. Ştefănescu, A. Boicea, “Smart Cards, Architectures and Programming Models”, Proceedings of the 5th International Conference on Development and Application Systems, 18-20 May, 2000 Suceava, Romania, pp.219-222.

        B18 F. Iacob, C. Popescu, C. Morărescu, C. Ştefănescu, “Parallel Solving Linear Systems on a Shared Memory MIMD Architectures”, Proceedings of the 5th International Conference on Development and Application Systems, 18-20 May, 2000 Suceava, Romania, pp.307-312.

        B19 C. Popescu, F. Iacob, “Model Simulation and Performance Evaluation for a VLIW Architecture”, First IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Comunications, Circuits, and Systems, ISIK University Campus Maslak, Istanbul, Turkey, June 2-3, 2000.

        B20 F. Iacob, C. Popescu, “A DSP Based Processing System for electrocardiographic signals”, First IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Comunications, Circuits, and Systems, ISIK University Campus Maslak, Istanbul, Turkey, June 2-3, 2000.

        B21 A. Petrescu, N. Popescu, D. Popescu, C. Popescu, G. Nicolae, “WAP Phone Book”, The Proceedings of the 5th International Symposium on Economic Informatics, Section 3 – Information System for Business and Regional Development, May 2001, INFOREC Printing House, Editura Economica, pp.408-411.

        B22 A. Petrescu, C. Popescu, N. Popescu, D. Popescu, “A Comparison Between Classical Neural Networks and Fuzzy Neural Networks”, CSCS13 – Proceedings of 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, POLITEHNICA University of Bucharest, May 31 – June 2, 2001, Bucharest, Romania, pp.433-437.

        B23 C. Popescu , A. Petrescu, N. Popescu, D. Popescu, “Methods to Improve Performance for the New VLIW Processing Structures”, CSCS13 – Proceedings of 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, POLITEHNICA University of Bucharest, May 31 – June 2, 2001, Bucharest, Romania, pp.446-449.

        B24 Posdărăscu E., Popescu C., Stefănescu C., Generalized Theoretical Solutions Regarding the Indentification of the Mixed Excitation Sources”, EMES - 2 International Conference, Analele Universităţii din Oradea, Computer Science and Control Systems - session, pp. 299-304, Băile Felix, Oradea, 24-26 May 2001.

        B25 Posdărăscu E., Popescu C., Stefănescu C., Mathematical Modeling of the Fundamental Characteristics of Multisensors”, EMES - 2 International Conference, Analele Universităţii din Oradea, Computer Science and Control Systems - session, pp. 304-310, Băile Felix, Oradea, 24-26 May 2001.

        B26 C. Popescu , “Design and implementation of a VLIW processor using HDL languages and FPGA”, CSCS14 – Proceedings of 14th International Conference on Control Systems and Computer Science, POLITEHNICA University of Bucharest, July 2 – 5, 2003, Vol. C – 39, Bucharest, Romania.

(Bc) lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale:

        B26 S. Buidan, C. Popescu, “Instrucţiuni tehnice de montaj pentru electrică şi de automatizare pentru CNE Cernavodă”, Local IMSAT Bucureşti, Atelier de proiectare tehnologică în automatizări, 1987 – 1990.

        B27 S. Buidan, C. Popescu, “Instrucţiuni tehnice de probe şi verificări pentru  instalaţii şi aparatură electrică şi de automatizare  pentru CNE Cernavodă”, Local IMSAT Bucureşti, Atelier de proiectare tehnologică în automatizări, 1988 – 1990.

        B28 C. Popescu, “Metode de montaj pentru aparatură de automatizare pentru CNE Cernavodă”, Buletin de informare IMSAT Bucureşti, 1988 – 1990.

        B29 A. Boicea, C. Popescu, and G. Burdea, ”Planning for a Classof SequentialControl Problems”, SIMSIS 10 Symposium on Modelling Simulation and Identification Systems, Galaţi, 1998.

        B30 C. Popescu, C. Morărescu, F. Iacob, C. Ştefănescu. A. Boicea, “Limbaje de nivel înalt pentru proiectarea automată a circuitelor şi sistemelor numerice”, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială (CNEI 98), Bacău, 30 octombrie-02 noiembrie 1998, publicat în vol.I “Tendinţe noi în dezvoltarea sistemelor şi echipamentelor energetice”, Editura Plumb, Bacău, 1998, ISBN 973-9362-16-8, pp. 235-240.

        B31 C. Ştefănescu, N. Cupcea, C. Popescu, C. Morărescu, “Sistem intelligent de analiză a calităţii tensiunii în reţele electrice trifazate, funcţionând în regim nesinusoidal”, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială (CNEI 98 ), Bacău, 30 octombrie-02 noiembrie 1998, publicat în vol.I “Tendinţe noi în dezvoltarea sistemelor şi echipamentelor energetice”, Editura Plumb, Bacău, 1998, ISBN 973-9362-16-8, pp. 227-235.

        B32 C. Ştefănescu , G. Vasile, C. Popescu, C. Morărescu, “Sistem cu microcontroller pentru măsurarea nivelului lichidelor depozitate în vase staţionare la presiune joasă”, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială (CNEI 98 ), Bacău, 30 octombrie-02 noiembrie 1998, publicat în vol.I “Tendinţe noi în dezvoltarea sistemelor şi echipamentelor energetice”, Editura Plumb, Bacău, 1998, ISBN 973-9362-16-8, pp. 219-227.

        B33 Prof.dr.ing. Adrian. Petrescu, as.ing. Nirvana Petrescu, as.ing. Decebal Popescu, ş.l.ing. Cornel Popescu, “Fuzzy Logic Applied on a Mobil Robot”, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială – CNEI 2000, ISBN 973-99703-4-6, Bacău, Romania, 10-11 noiembrie 2000.

        B34 Ing. Cornel Popescu, dr.ing. Adrian Petrescu, ing. Nirvana Popescu, ing. Decebal Popescu, “Contribuţii privind proiectarea şi simularea unei structuri performante de procesor tip VLIW”, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială – CNEI 2000, ISBN 973-99703-4-6, Bacău, Romania, 10-11 noiembrie 2000.

 

C. CĂRŢI (Ca, Cb)

(Ca) cărţi tipărite de edituri cu ISBN:

C1   Petrescu, M., Petrescu, A., Ţăpuş, N., Giumale, C., Cristea, V., Iorga, V., Moisa, T., Athanasiu, I., Dobre, M., Kalisz, E., Moldoveanu, F., Moraru, F., Petrescu, Ş., Irimescu, D., Fătu, I., Iacob, F., Petru, V., Bucur, I., Trăuşan, Şt., Florea, A., Rădulescu, F., Racoviţă, Z., Negreanu, L., Ştefănescu, C., Popescu, C., Dumitrache, I., Ionescu, V., Tertişco, M., Ionescu, T., Popescu, D., Ionescu, G., Dobrescu, R., Borangiu, Th., Jora, B., Cârstoiu, D., Muscă., Gh., Dumitriu, S. – coordonatori: Cupcea, N., Dumitriu, S., Fătu, I.: Subiecte de licenţă, 328 pag., Editura ALL Educational S.A., ISBN 973-9229-56-5, 1997;

        C2   G. Culea, C. Popescu, Şt. Ababei, Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete”, Editura Sirius, ISBN: 973-96781-9-X, Bucureşti, 2002.

        C3   C. Popescu, ”Tendinţe arhitecturale performante în dezvoltarea sistemelor cu microprocesor”, Editura Sirius, ISBN: 973-97796-3-8, Bucureşti, 2002.

        C4   C. Popescu, G. Culea, “Tehnici de programare şi simulare utilizate în proiectarea şi implementarea sistemelor cu microprocesor”, Editura Sirius, ISBN: 973-97796-4-6, Bucureşti, 2002.

 

D. CULEGERI ŞI ÎNDRUMARE

(Da) lucrări tipărite de edituri cu ISBN:

        D1   A. Petrescu, D.Popescu, N. Popescu, C. Popescu,Îndrumar de laborator pentru calculatoare numerice”,lucrare nouă, Editura Printech., ISBN: 973-652-845-6, Bucureşti, 2003.

 

(Db) lucrări tipărite de tipografii locale sau de uz intern:

        D2   N. Ţăpuş, T. Moisa, F. Iacob, C. Morărescu, C. Popescu, “Îndrumar de laborator la calculatoare numerice”, Litografia UPB, 1995.

        D3   N. Ţăpuş, T. Moisa, F. Iacob, C. Morărescu, C. Popescu, “Manual de utilizare a pachetului de programe ORCAD pentru realizarea şi simularea schemelor de calculatoare numerice”, Litografia UPB, 1995.